Výroční zpráva
2023
RegioJet Finance a.s.
Výroční finanční
zpráva
za rok 2023
RegioJet Finance a.s.
2
3
RegioJet Finance a.s.
výroční zpráva
2023
Obsah
Úvod
........................................................................................................................................................
4
A. Základní údaje o emitentovi
.........................................................................................................
6
B. Informace podle § 118, odst. 4, zákona č. 256/2004 Sb.,
O podnikání na kapitálovém trhu
................................................................................................
7
C. Samostatná část Výroční finanční zprávy podle § 118, odst. 4, písm. J) ZPKT
obsahující náležitos podle § 118, odst. 4, písm. B), C), E), J) a L) ZPKT
.......................
10
D. Údaje o činnos
............................................................................................................................
19
E. Údaje o majetku a finanční situaci emitena
...........................................................................
21
F. Účetní závěrka
...............................................................................................................................
25
Příloha k individuální účetní závěrce
.............................................................................................
30
1.
Základní informace o společnos
...............................................................................................
30
2.
Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování
...........................
31
a)
Základní zásady vedení účetnictví
.......................................................................................
31
b)
Aplikace nových a novelizovaných účetních standardů IFRS
........................................
31
c)
Cizí měny
...................................................................................................................................
36
d)
Uznání výnosů
..........................................................................................................................
36
e)
Finanční nástroje
....................................................................................................................
37
f)
Reálná hodnota
.......................................................................................................................
39
g)
Zajišťovací účetnictví – zajištění reálné hodnoty
.............................................................
39
h)
Pozemky, budovy a zařízení
..................................................................................................
40
i)
Peníze a peněžní ekvivalenty
...............................................................................................
41
j)
Rezervy
......................................................................................................................................
41
k)
Podmíněné závazky a podmíněná akva
...........................................................................
41
l)
IFRS 15 – výnosy z pronájmu
..............................................................................................
41
m) Vlastní kapitál
..........................................................................................................................
42
n)
Náklady a výnosy
.....................................................................................................................
42
o)
Daň z příjmů
.............................................................................................................................
43
p) Zisk na akcii
...............................................................................................................................
43
q)
Informace o segmentech
.......................................................................................................
43
3.
Výnosy
.............................................................................................................................................
45
4.
Náklady
............................................................................................................................................
45
5.
Daně
.................................................................................................................................................
46
6. Zařízení železniční vozy
.................................................................................................................
47
7. Poskytnuté zápůjčky
......................................................................................................................
48
8. Pohledávky
.......................................................................................................................................
49
9. Peníze a peněžní ekvivalenty
.......................................................................................................
49
10. Vlastní kapitál
................................................................................................................................
49
11. Dlouhodobé úvěry, půjčky a dluhopisy
...................................................................................
50
12. Dohadné položky
.........................................................................................................................
52
13. Informace o spřízněných stranách
...........................................................................................
52
14. Zisk na akcii
...................................................................................................................................
53
15. Dividendy
........................................................................................................................................
53
16. Majetek a závazky nevykázané v rozvaze
.................................................................................
53
Souhrnná výše majetku neuvedeného v rozvaze
....................................................................
53
Zástavní právo
................................................................................................................................
53
Podpory podnikání
........................................................................................................................
53
Životní prostředí
.............................................................................................................................
53
Řízení kapitálové struktury
..........................................................................................................
54
Finanční rizika
.................................................................................................................................
55
17. Významné událos po datu účetní závěrky
.............................................................................
58
18. Metoda ocenění majetku na reálnou hodnotu
........................................................................
58
19. Odměna auditora
...........................................................................................................................
59
G. Ostatní informace
..........................................................................................................................
61
Zpráva o vztazích
.................................................................................................................................
66
Zpráva dozorčí rady o přezkoumání Výroční finanční zprávy za rok 2023
společnos RegioJet Finance a.s.
....................................................................................................
70
 
4
5
RegioJet Finance a.s.
výroční zpráva
2023
Úvod
Vážení obchodní partneři,
Rok 2023 byl pro skupinu RegioJet a.s. a společ
-
nost RegioJet Finance a.s. rokem růstu, kdy jsme ve
svých vlacích přepravili nejvíce cestujících za celou
historii. Naši zákazníci s námi mohli volně cestovat
po celé Evropě. Skupina RegioJet si i během roku
2023 udržela svoji pozici jako největší ryze soukro
-
mý osobní železniční dopravce ve střední Evropě.
V roce 2023 společnost RegioJet Finance a.s. nadá
-
le poskytovala pronájem železničních vozů mateř
-
ské společnos RegioJet a.s.
V roce 2023 společnost RegioJet a.s. prokázala
svou schopnost nejen udržet, ale i rozšiřovat své
služby v oblas železniční dopravy, což vedlo k dal
-
šímu zvýšení počtu cestujících a posílení jejího po
-
stavení na trhu. Tento trend byl zřetelný zejména
na mezinárodních linkách, jako jsou spoje do Chor
-
vatska, a především na Ukrajinu, kde bylo na trase
Praha-Přemyšl, která spojuje Evropu s Ukrajinou,
převezeno přes 230 síc cestujících, což předsta
-
vuje 60% nárůst opro roku 2022.
Vedle toho RegioJet zvítězil v klíčových veřejných
zakázkách, včetně elektrifikovaných tra v Ústec
-
kém kraji a provozu rychlíků na lince R9, což po
-
tvrzuje jeho konkurenceschopnost a kvalitu služeb.
Tato úspěšná strategie a rozšíření služeb nejen po
-
sílilo postavení společnos na trhu, ale také zvýšilo
důvěru ve veřejnou dopravu mezi cestujícími.
Pro rok 2024 a další roky, očekáváme pokračo
-
vání expanze dopravce RegioJet v jeho akvitách
komerční železniční dopravy v České republice, na
Slovensku, v Rakousku, Maďarsku, Polsku a dalších
evropských zemích. RegioJet Finance a.s. bude dále
pokračovat ve svém obchodním modelu, tedy pro
-
nájmu vlakové techniky společnos RegioJet a.s.
Dále v roce 2024 RegioJet Finance a.s. očekává
splacení aktuální emise dluhopisů.
Radim Jančura
předseda představenstva
Společnost RegioJet Finance a.s. je v textu této vý
-
roční finanční zprávy rovněž uváděna pod označe
-
ním „společnost“, „podnik“ nebo „emitent“.
Za pojem „současná doba“ lze v textu výroční
finanční zprávy dosadit březen 2024.
Od roku 2019 společnost RegioJet Finance a.s. se
-
stavuje roční účetní závěrku v souladu s Meziná
-
rodními standardy účetního výkaznictví ve znění
přijatém EU (Internaonal Accounng Standards
– IAS a Internaonal Financial Reporng Standards
– IFRS). V textu výroční finanční zprávy jsou za rok
2023 uváděny údaje, které jsou v souladu s meto
-
dikou IAS/IFRS. Vzhledem k tomu, že příloha účetní
závěrky obsahuje některé údaje, jež mají být rovněž
uvedeny v textu výroční finanční zprávy a z důvodu
omezení duplicity uváděných informací, je v tako
-
vém případě v textu výroční finanční zprávy uveden
pouze odkaz na přílohu účetní závěrky za rok 2023,
případně na ostatní přílohy této výroční finanční
zprávy.
RegioJet Finance a.s. je součás konsolidačního cel
-
ku RegioJet holding a.s. a individuální účetní závěr
-
ka je součás konsolidované účetní závěrky sesta
-
vené na úrovni holdingu.
Veškeré
veřejně
přístupné
informace,
materiály
a dokumenty týkající se společnos jsou k nahléd
-
nu v sídle společnos na webových stránkách
společnos
RegioJet
a.s.,
web
www.regiojet.cz,
a ve sbírce lisn ve veřejném rejstříku a to i včet
-
ně konsolidované účetní závěrky skupiny RegioJet.
Významné informace jsou rovněž uveřejňovány na
internetových stránkách společnos.
Upozornění
 
6
7
RegioJet Finance a.s.
výroční zpráva
2023
Obchodní firma (název):
RegioJet Finance a.s.
Sídlo
Ulice:
náměs Svobody 86/17
Obec:
Brno
PSČ:
602 00
Země:
Česká republika
IČ:
080 14 639
DIČ:
CZ08014639
LEI:
31570096U3WATIBY5L59
Bankovní spojení:
115-6767060217/0100, Komerční banka, a.s.
Internetová adresa:
www.regiojet.cz
Datum zápisu do OR:
22. 3. 2019
Právní forma:
akciová společnost
Doba trvání společnos: doba neurčitá
Společnost zapsaná:
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B vložka 8133
Založení:
notářský zápis č. NZ 161/2019, N 114/2019 ze dne 14. 3. 2019
Základní kapitál:
2 000 000 Kč
Právní předpisy:
emitent se řídí platnými právními předpisy České republiky
Předmět podnikání emitenta:
>
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
>
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Předmět činnos:
>
pronájem nemovitos, bytů a nebytových prostor
o emitentovi
A. Základní údaje
Náležitosti výroční zprávy podle ust. § 118 odst. 4
písm. a), d), f), g), h), i) a k) zákona č. 256/2004
Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále také jako
ZPKT
“)
Číselné údaje a informace o finanční situaci,
podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření
emitenta
a
jeho
konsolidačního
celku
za
uplynulé účetní období v rozsahu číselných údajů
a informací uváděných v prospektu, s uvedením
důležitých
faktorů,
rizik
a
nejistot,
které
ovlivnily finanční situaci, podnikatelskou činnost
nebo výsledky hospodaření emitenta a jeho
konsolidačního celku, a jejich dopadů.
(§ 118 odst. 4 písm. a) ZPKT)
Základní
údaje
o
společnosti
RegioJet
Finance
a.s. jsou uvedeny v části A. – ZÁKLADNÍ ÚDAJE
O EMITENTOVI
.
Údaje o podnikatelských činnostech a výsledcích
hospodaření
společnosti
RegioJet
Finance
a.s.
jsou uvedeny v části D. – ÚDAJE O ČINNOSTI,
části
E.
ÚDAJE
O
MAJETKU A FINANČNÍ
SITUACI
EMITENTA,
v
části
F.
ÚČETNÍ
ZÁVĚRKA EMITENTA ZA ROK 2022 a dále ve
ZPRÁVĚ
PŘEDSTAVENSTVA
SPOLEČNOSTI
O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI
REGIOJET
FINANCE
A.S.
A
STAVU
JEJÍHO
MAJETKU ZA ROK 2023.
Popis práv a povinností spojených s příslušným
druhem akcie nebo obdobného cenného papíru
představujícího podíl na emitentovi, a to alespoň
odkazem na zákon upravující právní poměry ob
-
chodních společností a družstev a stanovy emi
-
tenta, pokud se jedná o druh akcie, nebo na srov
-
natelný zahraniční právní předpis a stanovám
obdobný dokument emitenta, pokud se jedná
o druh obdobného cenného papíru představující
-
ho podíl na emitentovi.
(§ 118 odst. 4 písm. d) ZPKT)
Základní kapitál společnosti RegioJet Finance a.s.
ve výši 2 000 000 Kč je rozvržen na 100 akcií na
jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jed
-
né akcie 20 000 Kč.
Akcie jsou vydány jako listinné cenné papíry.
S každou akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie
20 000 Kč je při hlasování na valné hromadě nebo
mimo ni spojen 1 hlas.
podle § 118 odst. 4 zákona č. 256/2004 Sb.,
o podnikání na kapitálovém trhu
B. Informace
 
8
9
RegioJet Finance a.s.
výroční zpráva
2023
Práva a povinnosti akcionářů společnosti RegioJet
Finance a.s. se řídí příslušnými ustanoveními záko-
na č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech
a družstvech (zákon o obchodních korporacích),
ve znění pozdějších předpisů a platnými stanovami
společnosti RegioJet Finance a.s.
Číselné údaje a informace o všech peněžitých
a nepeněžitých příjmech, které přijaly za účetní
období osoby s řídící pravomocí od emitenta a od
osob ovládaných emitentem, a to souhrnně za
všechny členy statutárního orgánu, souhrnně za
všechny členy dozorčí rady a souhrnně za všechny
ostatní osoby s řídící pravomocí.
(§ 118 odst. 4 písm. f) ZPKT)
Přehled peněžitých příjmů osob s řídící pravomocí
přijatých
od
společnosti
RegioJet
Finance
a.s.
v souhrnné výši za rok 2023.
>
představenstvo
0 Kč
>
dozorčí rada
0 Kč
Představenstvu a dozorčí radě nebyly poskytnuty
žádná nepeněžitá plnění za rok 2023.
Výbor pro audit obdržel v roce 2023 peněžité plně-
ní ve výši 90 tis. Kč na osobu. Dále mu byla schvá-
lena odměna 30 tis. Kč pro člena výboru, která dle
dohody bude vyplacena na počátku roku 2024.
Společnost RegioJet Finance a.s. není ovládající
osobou žádného dalšího subjektu.
Číselné údaje a informace o počtu akcií nebo ob-
dobných cenných papírů představujících podíl na
emitentovi, které jsou ve vlastnictví osob s řídící
pravomocí emitenta, číselné údaje a informace
o opcích a srovnatelných investičních nástrojích,
jejichž hodnota se vztahuje k akciím nebo ob
-
dobným cenným papírům představujících podíl
na emitentovi a jejichž smluvními stranami jsou
uvedené osoby, nebo které jsou uzavřeny ve pro
-
spěch uvedených osob; číselné údaje a informace
se uvádějí souhrnně za všechny členy statutár
-
ního orgánu, souhrnně za všechny členy dozorčí
rady, souhrnně za všechny ostatní osoby s řídící
pravomocí; uvedené osoby oznámí emitentovi
potřebné číselné údaje a informace.
(§ 118 odst. 4 písm. g) ZPKT)
Majitelem 100 % akcií společnosti RegioJet Finance
a.s. je společnost RegioJet a.s., se sídlem Brno, ná
-
městí Svobody 86/17, PSČ 602 00, IČ: 283 33 187,
majitelem 100 % akcií společnosti RegioJet a.s.
je
společnost
STUDENT AGENCY k.s.,
se
síd
-
lem Brno, náměstí Svobody 86/17, PSČ 602 00,
IČ:
253
17
075,
komanditistou
společnosti
STUDENT
AGENCY
k.s.
je
pan
Ing.
Radim
Jančura, komplementářem společnosti STUDENT
AGENCY k.s. je společnost RegioJet holding a.s., se
sídlem Brno, náměstí Svobody 86/17, PSČ 602 00,
IČ: 293 79 261, majitelem 100 % akcií společnosti
RegioJet holding a.s. je pan Ing. Radim Jančura.
S ohledem na výše uvedené platí, že žádná z osob
s řídící pravomocí na společnosti RegioJet Finan
-
ce a.s. není přímým vlastníkem akcií společnosti
RegioJet Finance a.s.
Žádná z osob s řídící pravomocí na společnosti Re
-
gioJet Finance a.s. není smluvní stranou a ani v její
prospěch nejsou sjednány žádné opce ani srovna
-
telné investiční nástroje, jejichž hodnota se vztahu
-
je k akciím společnosti RegioJet Finance a.s.
Principy odměňování osob s řídící pravomocí
emitenta, jména a příjmení těchto osob a popis
jejich činnosti a s nimi spojených působností
a rozhodovacích pravomocí.
(§ 118 odst. 4 písm. h) ZPKT)
Osobami s řídící pravomocí ve smyslu ZPKT jsou
členové představenstva a členové dozorčí rady
společnosti RegioJet Finance a.s., kterými jsou:
>
Ing. Radim Jančura, předseda představenstva
>
Ing. Jiří Schmidt, předseda dozorčí rady
Členům představenstva nepřísluší za výkon funkce
žádná odměna, funkce je vykonávaná bezúplatně.
Na
základě
rozhodnutí
jediného
akcionáře
při
působnosti valné hromady společnosti RegioJet
Finance
a.s.
může
být
členům
představenstva
poskytnuto nenárokovatelné jiné plnění.
Členům dozorčí rady nepřísluší za výkon funkce
žádná odměna, funkce je vykonávaná bezúplatně.
Na
základě
rozhodnutí
jediného
akcionáře
při
působnosti valné hromady společnosti RegioJet
Finance
a.s.
může
být
členům
dozorčí
rady
poskytnuto nenárokovatelné jiné plnění.
Prohlášení oprávněných osob emitenta o tom, že
podle jejich nejlepšího vědomí podává výroční fi
-
nanční
zpráva věrný a poctivý obraz o finanční
situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hos
-
podaření emitenta a jeho konsolidačního celku za
uplynulé účetní období a o vyhlídkách budoucího
vývoje finanční situace, podnikatelské činnosti
a výsledků hospodaření.
(§ 118 odst. 4 písm. i) ZPKT)
Předseda
představenstva
společnosti
RegioJet
Finance
a.s.,
pan
Ing.
Radim Jančura, v soula
-
du s ustanovením § 118 odst. 4 písm. i) zákona
č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu
tímto prohlašuje,
že podle jeho nejlepšího vědomí podává výroční
finanční
zpráva věrný a poctivý obraz o finanční
situaci,
podnikatelské
činnosti
a
výsledcích
hospodaření společnosti RegioJet Finance a.s. a za
uplynulé účetní období a o vyhlídkách budoucího
vývoje
finanční
situace,
podnikatelské
činnosti
a výsledků hospodaření.
V Brně 31. 3. 2024
Ing. Radim Jančura
předseda představenstva
společnosti RegioJet Finance a.s.
Informace o odměnách účtovaných za účetní ob
-
dobí auditory v členění za jednotlivé druhy služeb,
a to zvlášť za emitenta a zvlášť za konsolidovaný
celek.
(§ 118 odst. 4 písm. k) ZPKT)
V souvislosti s auditem účetní závěrky společnosti
RegioJet Finance a.s. byla auditorem účtována od
-
měna, která je uvedena v konsolidované účetní zá
-
věrce skupiny RegioJet Holding.
10
11
RegioJet Finance a.s.
výroční zpráva
2023
výroční zprávy podle § 118 odst. 4 písm.
J) zpkt obsahující náležitosti podle § 118
odst. 4 Písm. B), C), E), J) A L) ZPKT
C. Samostatná část
Informace o kodexech řízení a správy společnos,
které jsou pro něj závazné, nebo které dobrovolně
dodržuje, a informaci o tom, kde je možno do ko
-
dexu nahlédnout; popřípadě informaci o tom, že
některé ustanovení takového kodexu nedodržuje,
nebo o tom, že žádný kodex nedodržuje, včetně
zdůvodnění, proč toto ustanovení nebo žádný ko
-
dex nedodržuje.
(§ 118 odst. 4 písm. j) ZPKT)
Společnost RegioJet Finance a.s. se při svojí správě
a řízení neřídí pravidly stanovenými v jakémko
-
liv kodexu správy a řízení společnos, jelikož se
řídí
požadavky
na
správu
a
řízení
společnos
danými zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních
společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích),
což
považuje
společnost
RegioJet
Finance a.s. za dostatečné.
Informace o zásadách a postupech vnitřní kon
-
troly a pravidlech přístupu emitenta k rizikům,
kterým emitent a může být vystaven ve vztahu
k procesu účetního výkaznictví.
(§ 118 odst. 4 písm. b) ZPKT)
Kontrola správnos a úplnos účetnictví a výka
-
znictví
společnos
RegioJet
Finance
a.s.
je
prováděna jednak subjekty provádějícími interní
audit
a
dále
prostřednictvím
externího
auditu,
který ověřuje účetní závěrku společnos RegioJet
Finance a.s.
Interní audit je vykonáván výborem pro audit, který
byl zřízen jako nezávislý orgán společnos RegioJet
Finance a.s. a jehož působnost je stanovena stano
-
vami společnos RegioJet Finance a.s.
Popis postupů rozhodování a složení statutárního
orgánu, dozorčí rady či jiného výkonného nebo
kontrolního orgánu emitenta a, jsou-li zřízeny,
také jejich výborů.
(§ 118 odst. 4 písm. c) ZPKT)
1. Představenstvo
Představenstvo je statutárním orgánem společnos
RegioJet Finance a.s. Představenstvo má jednoho
(1) člena, kterého volí a odvolává valná hromada
společnos RegioJet Finance a.s.
Představenstvu přísluší obchodní vedení společ-
nos včetně řádného vedení účetnictví společnos
a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou,
mimořádnou a konsolidovanou, případně mezim
-
ní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo
úhradu ztráty.
Do
působnos
představenstva
náleží
všechny
záležitos, které nejsou obecně závaznými právní
-
mi předpisy nebo stanovami společnos RegioJet
Finance a.s. vyhrazeny do působnos valné hro
-
mady nebo dozorčí rady.
Zasedání představenstva svolává jeho předseda
písemnou
pozvánkou
alespoň
3
dny
předem
konání zasedání představenstva, přičemž v poz
-
vánce uvede místo, datum a hodinu konání a pro
-
gram zasedání. Zasedání lze svolat i telegraficky,
telefaxem anebo prostřednictvím e-mailu. I v ta
-
kovém případě musí pozvánka obsahovat výše
uvedené náležitos. Zasedání představenstva se
považuje za platně svolané i bez dodržení třídenní
lhůty, pokud všichni členové představenstva proh
-
lásí, že na dodržení této lhůty netrvají.
Má-li společnost RegioJet Finance a.s. jednočlenné
představenstvo,
předchozí
ujednání
se
neužije.
Rozhodnu člena představenstva však musí být
přijata písemně a podepsána mto členem.
2. Dozorčí rada
Dozorčí
rada
dohlíží
na
výkon
působnos
představenstva společnos RegioJet Finance a.s.
a
uskutečňování
podnikatelské
či
jiné
činnos
společnos RegioJet Finance a.s. Dozorčí rada má
jednoho (1) člena, kterého volí a odvolává valná
hromada společnos RegioJet Finance a.s.
Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou
a konsolidovanou, popřípadě i mezimní účetní
závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu
ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě
společnos RegioJet Finance a.s.
Do působnos dozorčí rady náleží všechny záležitos
stanovené
obecně
závaznými
právními
předpisy
nebo stanovami společnos RegioJet Finance a.s.
Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písem
-
nou pozvánkou, kde uvede místo, datum a hodinu
konání a program zasedání. Pozvánka musí být
členům dozorčí rady doručena alespoň 3 dny před
zasedáním. Zasedání lze svolat i telegraficky, tele
-
faxem anebo prostřednictvím e-mailu. I v takovém
případě musí pozvánka obsahovat výše uvedené
náležitos.
Zasedání
dozorčí
rady
se
považuje